พระธรรมเทศนา

ตื่นรู้…สู่พุทธะ Awakened

พระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็คือใจที่เป็นพุทธะเมื่อธรรมะเกิดขึ้นในใจ ก็ทำให้ใจของเรามาเป็นพุทธะได้พระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์ที่เห็นพุทธะแล้วเห็นธรรมะแล้ว

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

สาระแห่งชีวิต

ในโลกนี้หาอะไรที่เป็นแก่นสารอะไรไม่ได้เราต้องทำตนของมีสาระแก่นสารในชีวิตสาระแห่งชีวิตก็คือ ทาน ศีล การสวดมนต์เจริญภาวนา

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

มงคลชีวิต

เพราะการเคารพคารวะเป็นมงคลสูงสูดผู้เราเคารพสูงสุดคือพระพุทธเจ้าเราจึงน้อมระลึกถึงพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

30 ปีวัดมาบจันทร์

ญาติโยมช่วยกันในการสร้างถาวรวัตถุ สนับสนุนปัจจัยสี่ทำให้พระพุทธศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองมีศาสนบุคคลช่วยสืบต่อ ทำให้พระพุทธศาสนาขยายไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

มุทิตาจิตสักการะ

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์
.

.

.ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ