https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/B05_ธรรมะสำหรับคนป่วย/26_การแยกธาตุขันธ์ขั้นต้น.mp3 “26_การแยกธาตุขันธ์ขั้นต้น” from ธรรมะสำหรับคนป่วย by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2552. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/B05_ธรรมะสำหรับคนป่วย/27_มันเป็นธรรมดา.mp3 “27_มันเป็นธรรมดา” from ธรรมะสำหรับคนป่วย by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2552. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/B05_ธรรมะสำหรับคนป่วย/28_สังขารไม่เที่ยงอย่างไร.mp3 “28_สังขารไม่เที่ยงอย่างไร” from ธรรมะสำหรับคนป่วย by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2553. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/B05_ธรรมะสำหรับคนป่วย/22_ก่อนตาย_ระวังจิตสร้างภพชาติ.mp3 “22_ก่อนตาย_ระวังจิตสร้างภพชาติ” from ธรรมะสำหรับคนป่วย by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2551. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/B05_ธรรมะสำหรับคนป่วย/23_ปัจจุบันธรรมสำคัญที่สุด.mp3 “23_ปัจจุบันธรรมสำคัญที่สุด” from ธรรมะสำหรับคนป่วย by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2551. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/B05_ธรรมะสำหรับคนป่วย/24_ฝึกจิตไว้หยุดกิเลส.mp3 “24_ฝึกจิตไว้หยุดกิเลส” from ธรรมะสำหรับคนป่วย by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2552. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/B05_ธรรมะสำหรับคนป่วย/25_มรณานุสสติสู่การเห็นธรรม.mp3 “25_มรณานุสสติสู่การเห็นธรรม” from ธรรมะสำหรับคนป่วย by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2552. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/B05_ธรรมะสำหรับคนป่วย/19_ความสืบต่อบังอนิจจัง.mp3 “19_ความสืบต่อบังอนิจจัง” from ธรรมะสำหรับคนป่วย by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2551. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/B05_ธรรมะสำหรับคนป่วย/20_ทุกขังเพราะกาย.mp3 “20_ทุกขังเพราะกาย” from ธรรมะสำหรับคนป่วย by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2551. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/B05_ธรรมะสำหรับคนป่วย/21_ความตายจักมาถึงแน่.mp3 “21_ความตายจักมาถึงแน่” from ธรรมะสำหรับคนป่วย by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2551. Genre: เทศน์โยม.

Page 1 of 31 2 3