https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A18_25_ปีวัดมาบจันทร์/15_ทำดี_ดีกว่าขอพร.mp3 “15_ทำดี_ดีกว่าขอพร” from 25 ปี วัดมาบจันทร์ by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2552. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A18_25_ปีวัดมาบจันทร์/16_ความสงบของใจ_ในปีใหม่_ปี_53.mp3 “16_ความสงบของใจ_ในปีใหม่_ปี_53” from 25 ปี วัดมาบจันทร์ by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2553. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A18_25_ปีวัดมาบจันทร์/17_อย่าเลือกแค่สะเก็ดบุญ.mp3 “17_อย่าเลือกแค่สะเก็ดบุญ” from 25 ปี วัดมาบจันทร์ by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2553. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A18_25_ปีวัดมาบจันทร์/18_ใจใสในภาวนา.mp3 “18_ใจใสในภาวนา” from 25 ปี วัดมาบจันทร์ by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2553. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A18_25_ปีวัดมาบจันทร์/19_ณ_วัดหนองป่าพง_วันอาจริยบูชาฯ_ปี_53.mp3 “19_ณ_วัดหนองป่าพง_วันอาจริยบูชาฯ_ปี_53” from 25 ปี วัดมาบจันทร์ by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2553. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A18_25_ปีวัดมาบจันทร์/20_ทางปฏิบัติจากโอวาทปาติโมกข์.mp3 “20_ทางปฏิบัติจากโอวาทปาติโมกข์” from 25 ปี วัดมาบจันทร์ by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2553. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A18_25_ปีวัดมาบจันทร์/21_สร้างผู้รู้_ปล่อยวางผู้หลง.mp3 “21_สร้างผู้รู้_ปล่อยวางผู้หลง” from 25 ปี วัดมาบจันทร์ by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2553. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A18_25_ปีวัดมาบจันทร์/09_ครบรอบ_25_ปี_วัดมาบจันทร์_ยาแก้หลง.mp3 “09_ครบรอบ_25_ปี_วัดมาบจันทร์_ยาแก้หลง” from 25 ปี วัดมาบจันทร์ by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2552. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A18_25_ปีวัดมาบจันทร์/10_ปกิณกธรรม_ไปอินเดีย_ไปด้วยจิตภาวนา.mp3 “10_ปกิณกธรรม_ไปอินเดีย_ไปด้วยจิตภาวนา” from 25 ปี วัดมาบจันทร์ by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2552. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A18_25_ปีวัดมาบจันทร์/11_บารมีแห่งสมาทานศีล.mp3 “11_บารมีแห่งสมาทานศีล” from 25 ปี วัดมาบจันทร์ by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2552. Genre: เทศน์โยม.

Page 2 of 4 1 2 3 4