https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A14_อาจริยวาท/05_ฝึกฝนตนให้เข้าถึงแก่นของธรรมะ.mp3 “05_ฝึกฝนตนให้เข้าถึงแก่นของธรรมะ” from อาจริยวาท by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2552. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A14_อาจริยวาท/06_ควบคุมรักษาความสงบของจิต.mp3 “06_ควบคุมรักษาความสงบของจิต” from อาจริยวาท by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2552. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A14_อาจริยวาท/07_ถาม-ตอบ_การละตัวตนให้หลุดพ้น.mp3 “07_ถาม-ตอบ_การละตัวตนให้หลุดพ้น” from อาจริยวาท by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2552. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A14_อาจริยวาท/08_ประโยชน์ของทาน.mp3 “08_ประโยชน์ของทาน” from อาจริยวาท by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2552. Genre: เทศน์โยม.

Page 3 of 3 1 2 3