https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A07_สติปัฏฐาน_4/05_จะทำอะไรในชีวิตที่เหลืออยู่.mp3 “05_จะทำอะไรในชีวิตที่เหลืออยู่” from สติปัฏฐาน 4 by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2549. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A07_สติปัฏฐาน_4/06_ปฏิปทาเลิศคนละอย่าง.mp3 “06_ปฏิปทาเลิศคนละอย่าง” from สติปัฏฐาน 4 by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2549. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A07_สติปัฏฐาน_4/02_สนทนากับคณะพระอาจารย์ปสันโน.mp3 “02_สนทนากับคณะพระอาจารย์ปสันโน” from สติปัฏฐาน 4 by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2549. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A07_สติปัฏฐาน_4/03_หมั่นตามรักษาจิต.mp3 “03_หมั่นตามรักษาจิต” from สติปัฏฐาน 4 by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2549. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A07_สติปัฏฐาน_4/04_ความสมดุล.mp3 “04_ความสมดุล” from สติปัฏฐาน 4 by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2548. Genre: เทศน์โยม.

https://watmarpjan.org/wp/wp-content/uploads/mp3-thai/talks/A07_สติปัฏฐาน_4/01_ปีใหม่_ใจใหม่_ปี_49.mp3 “01_ปีใหม่_ใจใหม่_ปี_49” from สติปัฏฐาน 4 by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2549. Genre: เทศน์โยม.

Page 2 of 2 1 2