59_%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88_64_%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87

“59_ครั้งที่_64_ความดีในสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่_19” from ตื่นรู้…สู่พุทธะ Awakened by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2560. Genre: เทศน์โยม.