35_%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2_%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a

“35_การฟังแล้วพิจารณา_ปฏิบัติเองจึงจะเห็นธรรม” from ไม่เป็นอะไร และไม่มีอะไรให้เป็น by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2556. Genre: เทศน์โยม.