30_%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%97

“30_เล่าเรื่องประสบการณ์ที่อินเดีย” from ปฏิบัติธรรมต้องทวนกระแสโลก by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 541224. Genre: เทศน์โยม.