29_%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b0_%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7_%e0%b9%83

“29_เสียสละ_ไม่เห็นแก่ตัว_ให้พอดีในปัจจัย_4” from ถ้าเพียรถึง ก็ถึงธรรม by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2551. Genre: เทศน์โยม.