29_%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%96_10_%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99_%e0%b8%9b%e0%b8%b5_56

“29_กุศลกรรมบถ_10_วันแรงงาน_ปี_56” from ไม่เป็นอะไร และไม่มีอะไรให้เป็น by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2556. Genre: เทศน์โยม.