28_%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a8%e0%b8%b5%e0%b8%a5_%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%8d

“28_ฝึกให้มีศีล_ขันติดังพญานาคภูริทัตโพธิสัตว์” from สร้างผู้รู้ ดูแลจิต by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2552. Genre: เทศน์โยม.