27_%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97

“27_ทำบุญวันเกิดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนใหม่” from ถ้าเพียรถึง ก็ถึงธรรม by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2551. Genre: เทศน์โยม.