25_%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94_%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88_%e0%b9%80%e0%b8%88

“25_ทุกคนเลือกมาเกิด_แก่_เจ็บ_ตายเอง” from รวมชุดพระธรรมเทศนา ชุดที่ 3 by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2554. Genre: เทศน์โยม.