25_%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a_%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%88

“25_ถาม-ตอบ_คณะปฏิบัติธรรมจากบริษัท” from ปฏิบัติธรรมต้องทวนกระแสโลก by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 541115. Genre: เทศน์โยม.