22_%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81

“22_เมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ก็ต้องเจอภัยพิบัติ” from ปฏิบัติธรรมต้องทวนกระแสโลก by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 541030. Genre: เทศน์โยม.