20_%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7

“20_สร้างหลักประกันของชีวิต_ด้วยบารมีพระโสดาบัน” from รวมธรรมเทศนา ชุดที่ 2 by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Genre: เทศน์โยม.