12_%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87

“12_ประวัติและอานิสงส์ของกฐินทาน” from ตั้งฐานสติ ได้สมาธิ เกิดปัญญา by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2553. Genre: เทศน์โยม.