12_%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%94_%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a8

“12_ท่องพุทโธเมื่อใด_ก็มีศีลเมื่อนั้น” from รวมชุดพระธรรมเทศนา ชุดที่ 4 by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2555. Genre: เทศน์โยม.