10_%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3_

“10_ความเป็นพระอยู่ที่ใคร_ถ้าใจไม่บริสุทธิ์_วันมาฆบูชา_ปี_58” from 30 ปี วัดมาบจันทร์ by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 2558. Genre: เทศน์โยม.