01_%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89_%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2

“01_สมาธิยังไม่ได้_อย่าพยาบาทตัวเอง” from ปฏิบัติธรรมต้องทวนกระแสโลก by พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน. Released: 540918. Genre: เทศน์โยม.