สวดมนต์

บทสวดมนต์ วัดมาบจันทร์

การเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามีมาแต่สมัยพุทธการการสวดมนต์ก็เหมือนกับการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านอกจากนี้ยังเป็นการทบทวนคำสอนของท่านด้วย

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

บทสวดกรณียเมตตสูตร พร้อมเจริญพระพุทธมนต์

การเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามีมาแต่สมัยพุทธการการสวดมนต์ก็เหมือนกับการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านอกจากนี้ยังเป็นการทบทวนคำสอนของท่านด้วย

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

บทสวดประกอบดนตรี

การเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามีมาแต่สมัยพุทธการการสวดมนต์ก็เหมือนกับการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านอกจากนี้ยังเป็นการทบทวนคำสอนของท่านด้วย

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

บทสวดที่ระลึกปีใหม่ 2560 2017

การเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามีมาแต่สมัยพุทธการการสวดมนต์ก็เหมือนกับการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านอกจากนี้ยังเป็นการทบทวนคำสอนของท่านด้วย

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ