พระธรรมเทศนา

ฝากธรรมรําลึก Dhamma Reflections

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

ตื่นรู้…สู่พุทธะ Awakened

พระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็คือใจที่เป็นพุทธะเมื่อธรรมะเกิดขึ้นในใจ ก็ทำให้ใจของเรามาเป็นพุทธะได้พระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์ที่เห็นพุทธะแล้วเห็นธรรมะแล้ว

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

ธรรมะสำหรับคนป่วย

รวมพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์อนันต์สำหรับผู้ป่วย  เพื่อเป็นหลักใจในการพิจารณาออกจากทุกข์

.

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

รวมพระธรรมเทศนา ชุดที่ 1

รวมพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์อนันต์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

รวมพระธรรมเทศนา ชุดที่ 2

รวมพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์อนันต์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

รวมพระธรรมเทศนา ชุดที่ 3

รวมพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์อนันต์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

รวมพระธรรมเทศนา ชุดที่ 4

รวมพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์อนันต์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

ธรรมะสู่ต่างประเทศ

รวมพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์อนันต์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

สู่ สังเวชนียสถาน

รวมพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์อนันต์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

สาระแห่งชีวิต

ในโลกนี้หาอะไรที่เป็นแก่นสารอะไรไม่ได้เราต้องทำตนของมีสาระแก่นสารในชีวิตสาระแห่งชีวิตก็คือ ทาน ศีล การสวดมนต์เจริญภาวนา

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

มงคลชีวิต

เพราะการเคารพคารวะเป็นมงคลสูงสูดผู้เราเคารพสูงสุดคือพระพุทธเจ้าเราจึงน้อมระลึกถึงพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

30 ปีวัดมาบจันทร์

ญาติโยมช่วยกันในการสร้างถาวรวัตถุ สนับสนุนปัจจัยสี่ทำให้พระพุทธศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองมีศาสนบุคคลช่วยสืบต่อ ทำให้พระพุทธศาสนาขยายไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

มุทิตาจิตสักการะ

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์
.

.

.ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

สรรพสิ่งคือความว่าง

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

ไม่เป็นอะไร_และไม่มีอะไรให้เป็น

แผ่นซีดีนี้บรรจุพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ