ท่านพระอาจารย์อนันต์อกิญจโน

คู่มือชาวพุทธ

การสวดมนต์เปรียบเสมือนการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นการทบทวนคำสอนของพระองค์ท่าน และเป็นอุบายทำให้จิตใจสงบได้อีกด้วย

_

_

_

ดาวน์โหลด

60 ปี Sixty Years

หนังสืออัตชีวประวัติ และรวมธรรมคำสอน ของหลวงพ่ออนันต์ จัดทำขึ้นเพื่อน้อมบูชาคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี ของหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺโน

_


_
_ดาวน์โหลด

ตามรอยคำสอน

“คำสอนของท่านนั้นสอนง่ายๆ บางทีไม่ได้ยากอะไร สอนสั้นๆ ได้ใจความ พิจารณาให้เราปล่อยวางได้ เมื่อเราพิจารณาปล่อยวางได้เรื่องหนึ่ง เรื่องอื่นๆ ก็จะเหมือนๆ กัน”
…จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ

_


_
_ดาวน์โหลด

เลือกทางเดินของชีวิต

“คำสอนของท่านนั้นสอนง่ายๆ บางทีไม่ได้ยากอะไร สอนสั้นๆ ได้ใจความ พิจารณาให้เราปล่อยวางได้ เมื่อเราพิจารณาปล่อยวางได้เรื่องหนึ่ง เรื่องอื่นๆ ก็จะเหมือนๆ กัน”
…จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ

_


_
_ดาวน์โหลด

สิ่งอันเปิดเผยอยู่

” เมื่อพวกเรายืน เดิน นั่ง นอน ฝึกฝนอบรมดูจิตดูใจของเราอย่างนี้ เราก็ใกล้จะได้เห็นธรรมะ เพราะธรรมะนี้ไม่ได้อยู่ไกล ธรรมะนี้เปิดเผยอยู่แล้ว รูปนี้ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าถ้าใจของเรานี้มีปัญญาเมื่อไร ก็จะเห็นเมื่อนั้น ไม่ใช่เราจะเห็นธรรมะที่ไหน เห็นที่ใจนี่เอง “
…จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ

_

_ดาวน์โหลด

ที่พักใจ

” ถ้าใจของเรามันพักอยู่ในสมาธิเป็นเรือนพักของใจบ้าง หลวงพ่อชาจึงถามว่า ‘รู้จักที่พักของใจบ้างหรือยัง ?’ ที่พักภายนอกก็ตึกรามบ้านช่องเป็นที่่พักภายนอก ที่พักใจ ก็คือ ความสงบเย็นเกิดจากสมาธินี้ เป็นที่พักที่อยู่ของใจ เราต้องขวนขวาย ต้องขวนขวย ต้องพยายามควบคุมใจของเรา ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมทั้งคำบริกรรมหายใจเข้า ‘พุท’ หายใจออก ‘โธ’ เดินก็เท้าขวา ‘พุท’ เท้าซ้าย ‘โธ’ อย่างนี้เป็นต้น ”
…จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ

_ดาวน์โหลด

ทวนกระแสโลก

” ถ้าตราบใดมี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซึ่งเป็นกระแสโลกแล้ว จะพัดพาจิตใจของเรา ไม่รู้ว่าจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่ ไม่มีวันพ้นทุกข์ได้เลย เพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัย หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ เรียกว่า วัฏฏะ หรือสังสารวัฏฏ์ แต่ถ้าเรามาเดินมรรค เรียกว่า ทวนกระแสโลก ทวนกระแสของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็คือการที่เรามาให้ทาน มีศีล มาภาวนานี้แหละ เรากำลังทวนกระแสโลก เพื่อให้ถึงกระแสธรรม “

_ดาวน์โหลด

ดูจิต พิจารณากาย

” นักปฏิบัติจะต้องดูจิตของเรา เมื่อเขาว่าเรา เรารู้สึกเป็นอย่างไร เราไม่พอใจเกิดความโกรธ เกิดความโกรธแล้วก็มีความปรุงแต่ง เราก็ดูจิตของเราให้รู้ว่า ตอนนี้จิตของเรากำลังโกรธอยู่ จิตของเรากำลังพยาบาทปองร้าย เกิดความยินร้ายแล้วเราจะต้องมาปรับให้จิตของเราอยู่กลางๆ “
…จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ

_

ดาวน์โหลด

วันคืนล่วงไปกับความดี

” เพราะวันคืนล่วงไปล่วงไป ชีวิตเราก็ล่วงไปด้วย วันคืนที่ล่วงไปล่วงไป ก็ล่วงไปด้วยการสร้างคุณงามความดีเอาไว้ เพราะทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็เป็นของโลกทั้งนั้น ไม่สามารถจะติดตามเราไปได้ บุคคลที่ไม่ได้พิจารณาก็จะเกิดโมหะความหลงยึดอยู่ในโลกนี้ ยึดอยู่ในตัวเราหรือของของเรา ในที่สุดก็ตายไปอย่างเปล่าประโยชน์ แต่บุคคลที่มีสติมีปัญญาพิจารณาแล้วก็พยายามขวนขวายสร้างความดี “
…จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ

__ดาวน์โหลด

ดูกายเห็นจิต ดูจิตเห็นธรรม (New Edition)

ท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน ได้แสดงการเจริญสติปัฏฐานสี่ แก่ภิกษุณีชอดดอน ศิษยานุศิษย์องค์ดาไลลามะ ซึ่งบวชเป็นภิกษุณีฝ่ายมหายานเป็นเวลากว่า ๒๐ พรรษา ขณะนี้สร้างวัดอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขออนุญาตองค์ดาไลลามะ เพื่อเดินทางมาศึกษาธรรมปฏิบัติตามแนวเถรวาท ณ วัดมาบจันทร์ ระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

_

ดาวน์โหลด

พระสาวก โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อน้อมบูชาพระวิสุทธิคุณองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่มีเมตตานำธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง แล้วมาแนะนำสั่งสอน

_ดาวน์โหลด

ปฏิบัติ(ธรรม)ทำไม ?

พระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน ที่แสดงถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรม และวิธีการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้น

_

_

ดาวน์โหลด

ปัทมปาณี

ประวัติความเป็นมาของวัดมาบจันทร์ ตั้งแต่สมัยยังเป็นสำนักสงฆ์สุภัททะบรรพต จนเป็นวัดมาบจันทร์ และสร้างอุโบสถเสร็จ

_

_

_
ดาวน์โหลด

อกิญจโนวาท

หนังสือรวบรวมเกล็ดธรรมมะสั้น ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่ให้แง่คิดได้อย่างลึกซึ้ง
.

_

_

_
ดาวน์โหลด

พุทโธ ภควา

พระธรรมเทศนาที่ท่านอาจารย์อนันต์ อกิญจโนได้แสดง ณ วัดหนองป่าพงเมื่อวันอาจาริยบูชา 16 มกราคม 2548 เนื้อหาการปฏิบัติธรรมครอบคลุมทุกด้าน และน่าสนใจ

_

_

_ดาวน์โหลด

กตัญญูกตเวทิตา มงคลของชีวิต

บันทึกธรรมมะที่พระอาจารย์อนันต์ ฝากเสียงธรรมมะให้โยมแม่เสงี่ยม จันทร์อินทร์ ขณะป่วยใกล้วาระสุดท้าย ประทับใจไม่รู้ลืม

_

_


_
ดาวน์โหลด