8 กรกฎาคม 2560

ในวันอาสาฬหบูชานี้ วัดมาบจันทร์มีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ มีกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม จัดดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชาและมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ทั้งฟังพระธรรมเทศนา ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา มีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย