แนะนำ

ตื่นรู้…สู่พุทธะ Awakened

พระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็คือใจที่เป็นพุทธะเมื่อธรรมะเกิดขึ้นในใจ ก็ทำให้ใจของเรามาเป็นพุทธะได้พระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์ที่เห็นพุทธะแล้วเห็นธรรมะแล้ว

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

สาระแห่งชีวิต

ในโลกนี้หาอะไรที่เป็นแก่นสารอะไรไม่ได้เราต้องทำตนของมีสาระแก่นสารในชีวิตสาระแห่งชีวิตก็คือ ทาน ศีล การสวดมนต์เจริญภาวนา

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

มงคลชีวิต

เพราะการเคารพคารวะเป็นมงคลสูงสูดผู้เราเคารพสูงสุดคือพระพุทธเจ้าเราจึงน้อมระลึกถึงพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

30 ปีวัดมาบจันทร์

ญาติโยมช่วยกันในการสร้างถาวรวัตถุ สนับสนุนปัจจัยสี่ทำให้พระพุทธศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองมีศาสนบุคคลช่วยสืบต่อ ทำให้พระพุทธศาสนาขยายไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

แนวทางปฏิบัติ

การปฏิบัตินั้นก็เหมือนการเดินทางซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างเส้นทางไว้ให้แล้วยิ่งใกล้ยิ่งลึกล้ำและลึกซึ่ง ในชุดนี้พระอาจารย์ได้อนุเคราะณ์ผู้ปฏิบัติทั้งหลายโดยการแจกแจงธรรมะขั้นสูงให้พวกเราได้ศึกษาและพิจารณา

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

ธรรมะสำหรับคนป่วย

รวมพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์อนันต์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

สู่ สังเวชนียสถาน

รวมพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์อนันต์

ดาวน์โหลด

ฟังธรรมะ

Page 1 of 91 2 3 9