กิจกรรมพิธีกรรม

8 ตุลาคม 2560 วันกฐิน ตามพุทธานุญาตหลังออกพรรษาทางพระภิกษุสามารถรับผ้ากฐินได้เนื่องจากสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุหลังจากออกจากการจำพรรษาแล้วได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ท่านทรงเห็นว่าจีวรของภิกษุนั้นเปียกชุ่มและเปือนไปด้วยโคลนตมท่านเลยทรงอนุญาตให้ภิกษุสามารถรับผ้าจากญาติโยมได้ โดยนางวิสาขา มหาอุบาสิกาได้เป็นบุคคลแรกที่ได้ถวายผ้ากฐินในพุทธศาสนา ทั้งนี้ทางวัดมาบจันทร์ได้รับผ้ากฐินแล้วเมืิ่อวันที่ 8 ตุลาคม