กิจกรรมพิธีกรรม

8 กรกฎาคม 2560 ในวันอาสาฬหบูชานี้ วัดมาบจันทร์มีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ มีกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม จัดดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชาและมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ทั้งฟังพระธรรมเทศนา ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา มีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย