เว็บไซต์นี้ จัดทำในนามศิษยานุศิษย์ของวัดมาบจันทร์ ซึ่งเป็นสาขาวัดหนองป่าพงที่ ๗๓ และจะมีอายุครบ ๓๐ ปี ในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๗ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ ในแนวทางการปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง ซึ่งเป็นผู้นำในการประพฤติปฏิบัติ ยึดมั่นในหลักข้อวัตรปฏิปทาที่สืบทอดมาจากหลวงปู่ชา เพื่อมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงฯ

    โครงการณ์เจดีย์วัดมาบจันทร์ Download รายละเอียดโครงการณ์เจดีย์วัดมาบจันทร์


  ภาพชุดที่ 2 พิธีหล่อตอหม้อเจดีย์วัดมาบจันทร์      เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันคล้ายวันมาฆะบูชา ทางวัดมาบจันทร์ได้จัดให้มี พิธีหล่อตอหม้อเจดีย์วัดมาบจันทร์ โดยมีท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน เป็นประธานในพิธี พิธีการได้เริ่มขึ้นโดย พระสงฆ์สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย จนกระทั่งในเวลา 10 นาฬิกา 19 นาที พระสงฆ์สวดชะยะปะริตตะคาถาพร้อมกับได้เริ่มทำการเทคอนกรีตหล่อตอหม้อเจดีย์ฯ พระอาจารย์อนันต์ฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และญาติโยมผู้ร่วมงานได้ทำการโปรยข้าวตอกดอกไม้ และรับพร
      ในช่วงกลางคืนจัดให้มีพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถฯ และได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชา ณ บริเวณก่อสร้างเจดีย์ฯ
      ทางวัดฯ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของผู้มีจิตศรัทธาที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญในครั้งนี้ฯ

  ภาพชุดที่ 1 พิธีตอกเสาเข็มเจดีย์วัดมาบจันทร์เป็นปฐมฤกษ์วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มีพิธีตอกเสาเข็มเจดีย์วัดมาบจันทร์เป็นปฐมฤกษ์ พิธีการอันศักสิทธิ์นี้ได้เริ่มขึ้น เมื่อเวลา 10 นาฬิกา โดยเหล่าพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดชะยะปะริตตะคาถา มีการประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ไปทั่วบริเวณ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เริ่มทำการตอกเสาเข็ม จนกระทั่งได้ระยะที่หัวของเสาเข็มพ้นจากพื้นพอสมควร พิธีการนี้นับเป็นนิมิตหมาย และเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดีของพุทธศาสนิกชน ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ขออนุโมทนากับพวกเราทุก ๆ ท่าน ฯ

    ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
หากท่านต้องการ Mp3 ชุด บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น เสียงชัดเจนมากกว่าที่ได้เผยแผ่ในเว็ปไซต์นี้ (ขนาดความถี่ 320 kb/s) หรือต้องการนำไปแจกเป็นธรรมบรรณาการ กรุณาติดต่อขอรับได้ที่วัดมาบจันทร์

ทางวัดได้เปิดโอกาสให้อุบาสกอุบาสิกาได้เข้ามาปฏิบัติธรรมทุกศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ของต้นเดือน โดยสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการและข้อปฏิบัติ สําหรับผู้ปฏิบัติธรรม และกรอกเอกสารแบบฟอร์มใบสมัคร ในรูปแบบของ .PDF หรือ .DOC ด้านล่างนี้
เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลลงในใบสมัครแล้วกรุณาส่งข้อมูลโดยการกรอกใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน โดยการพิมพ์ หรือแสกน หรือถ่ายรูป แล้วแนบไฟล์มาที่ info@watmarpjan.org ก่อนวันปฏิบัติธรรมจริง 7 วัน

   ดาวน์โหลด ระเบียบการและข้อปฏิบัติ สําหรับผู้ปฏิบัติธรรม

  ดาวน์โหลด เอกสารลงทะเบียนผู้เข้าพักปฏิบัติธรรม

กำหนดการปฏิบัติธรรมครั้งต่อไป คือช่วงวันศุกร์ที่ 2 พ.ค. ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ค. ปี 2557 นี้
ทางวัดมาบจันทร์ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสารดังรายการดังต่อไปนี้
         หมายเลขโทรศัพท์          เปลี่ยนเป็น 0-3802-6251
         หมายเลขโทรสาร (FAX.)    เปลี่ยนเป็น 0-3802-6252
ขอเชิญสมัครสมาชิก รับข่าวสารทางอีเมลล์ เพื่อรับทราบการปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์
     
      สมัครรับข่าวสาร  ยกเลิกรับข่าวสาร   

   New BOOKsพระสาวก

Download BK14-เลือกทางเดินของชีวิต (3.42 MB.) เปิด 279 ครั้ง

ข้อความตอนหนึ่งจากหนังสือ... " เราต้องพิจารณาว่าเราจะเลือกทางเดินชีวิตไปทางไหน ทางโลกนี้เรายังต้องพิจารณาเลย เราจะเดินทางไกล ทางนั้นทุรกันดารไหม ลำบากไหม ทางลำบาก การเดินทางก็ยาก อาหารระหว่างทางก็ไม่มี มีอันตรายจากสัตว์ทั้งหลาย จากขโมยโจร จากการเดินทาง จากอุบัติเหตุมากมาย เพราะมันจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้...แล้วทางเดินของชีวิตของเราล่ะ เราไม่เลือกเดินหรือ " นอกจากนี้ยังมีประเด็นถามตอบธรรมะ อาทิ "การนั่งกรรมฐานจะช่วยแก้กรรมได้หรือไม่ ?" ,"เป็นผู้หญิงจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างไร ?", "การเป็นพระสงฆ์ทำให้ภาวนาดีกว่าโยมอย่างไร ?"


พระสาวก

Download BK13-สิ่งอันเปิดเผยอยู่ (1.84 MB.) เปิด 177 ครั้ง
" เมื่อพวกเรายืน เดิน นั่ง นอน ฝึกฝนอบรมดูจิตดูใจของเราอย่างนี้ เราก็ใกล้จะได้เห็นธรรมะ เพราะธรรมะนี้ไม่ได้อยู่ไกล ธรรมะนี้เปิดเผยอยู่แล้ว รูปนี้ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าถ้าใจของเรานี้มีปัญญาเมื่อไร ก็จะเห็นเมื่อนั้น ไม่ใช่เราจะเห็นธรรมะที่ไหน เห็นที่ใจนี่เอง "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ

พระสาวก

Download BK12-ที่พักใจ (16.21 MB.) เปิด 191 ครั้ง
" ถ้าใจของเรามันพักอยู่ในสมาธิเป็นเรือนพักของใจบ้าง หลวงพ่อชาจึงถามว่า 'รู้จักที่พักของใจบ้างหรือยัง ?' ที่พักภายนอกก็ตึกรามบ้านช่องเป็นที่่พักภายนอก ที่พักใจ ก็คือ ความสงบเย็นเกิดจากสมาธินี้ เป็นที่พักที่อยู่ของใจ เราต้องขวนขวาย ต้องขวนขวย ต้องพยายามควบคุมใจของเรา ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมทั้งคำบริกรรมหายใจเข้า 'พุท' หายใจออก 'โธ' เดินก็เท้าขวา 'พุท' เท้าซ้าย 'โธ' อย่างนี้เป็นต้น "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ

พระสาวก

Download BK11-ทวนกระแสโลก (3.23 MB.) เปิด 161 ครั้ง
" ถ้าตราบใดมี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซึ่งเป็นกระแสโลกแล้ว จะพัดพาจิตใจของเรา ไม่รู้ว่าจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่ ไม่มีวันพ้นทุกข์ได้เลย เพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัย หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ เรียกว่า วัฏฏะ หรือสังสารวัฏฏ์ แต่ถ้าเรามาเดินมรรค เรียกว่า ทวนกระแสโลก ทวนกระแสของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็คือการที่เรามาให้ทาน มีศีล มาภาวนานี้แหละ เรากำลังทวนกระแสโลก เพื่อให้ถึงกระแสธรรม "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ
<< หนังสือทั้งหมด

   New CDs

  รวมธรรมเทศนา


S04 ชุด รวมธรรมเทศนา ชุดที่ 4 (362.5 MB.) ดาวน์โหลด 172 ครั้ง ** 

Example :
Y01 สร้างหลักประกันชีวิต ด้วยบารมีพระโสดาบัน (01-10-54)
  Y12 ท่องพุทโธเมื่อใด ก็มีศีลเมื่อนั้น (03-03-55)
  Y19 พ่อแม่เป็นพรหมของบุตร (12-08-55)
  Y20 หลุดพ้นจากกรงอวิชา (19-08-55)
  Y22 ดูจิตให้เป็น (26-08-55)
  Y27 สุขนิตย์นิรันดร์ (16-09-55)

S03 ชุด รวมธรรมเทศนา ชุดที่ 3 (365.8 MB.) ดาวน์โหลด 124 ครั้ง **

Example :
Y01 500420 ถาม-ตอบปัญหาพระและโยม (20-04-50)
  Y05 530724 ฤาจะสู้แสงสว่างแห่งปัญญา (24-07-53)
  Y07 530801 น้อมใจเข้าสู่ธรรมมะ (01-08-53)
  Y22 540507 ขันติธรรมของพระพุทธเจ้า (07-05-54)
  Y27 540708 ละกระแสโลก มุ่งสู่กระแสธรรม (08-07-54)
  Y28 540717 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (17-07-54)

   เทศน์โยม

Y25 ชุด ไม่มี ไม่เป็น เย็นสบาย (368.36 MB.) ดาวน์โหลด 99 ครั้ง **

Example :
T05 เรียนวิชาพุทธศาสตร์ (25-08-55)
  T12 ประโยชน์ทางโลก ประโยชน์ทางธรรม(14-09-55)
  T13 สร้างปัญญา (15-09-55)
  T21 เมตตาธรรมค้ำจุนโลก (12-10-55)
  T26 ความเข้าใจในทุกข์อริยสัจ (22-10-55)
  T35 ไม่มี ไม่เป็น เย็นสบาย (01-12-55)


Y24 ชุด พุทธชยันดี (266 MB.) ดาวน์โหลด 295 ครั้ง

Example : T24 ชัยชนะของพระพุทธเจ้า (พุทธชยันตี) (01-06-55)
T03 พิจารณาจิตไม่ได้ให้ย้อนกลับมาที่กาย
  T11 ท่องพุทโธเมื่อใด ก็มีศีลเมื่อนั้น (03-03-55)
  T17 สำเร็จได้ด้วยปัญญา (17-03-55)
  T19 การพิจารณาในสติปัฏฐานสูตร (28-03-55)
  T04 แรงพยาบาทกั้นพระนิพพพาน (01-02-55)

   เทศน์อบรมพระ

ละสุขทางโลก สู่สุขทางธรรม
 P06 ชุด อุบายใด...ทำให้จิตสงบได้ (241 MB.) ดาวน์โหลด 243 ครั้ง

Example : T01 อุบายใด...ทำให้จิตสงบได้ (20-09-54)
T02 การพิจารณากาย (04-04-54)
T03 สิ่งละอันพันละน้อย จากหลวงปู่ชา (21-02-55)
T08 รวมข้อวัตรปฏิบัติ ภิกษุและสามเณร ภาคภาษาไทย (11-02-55)
T13 ยึดหลักเอาไว้ข้อวัตรปฏิบัติ (01-01-54)
T27 พระคุณของหลวงปู่ชา เทศน์ที่หนองป่าพง (12-08-47)

   ขอนำเสนอรายการ MP3 ชุดพิเศษ ( Extra MP3 Albums )


  SPE-01 ชุด บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น (137.14 MB.)
 * ระบบเสียง VBR สูงสุดที่ 130 kb/s
ดาวน์โหลด 329 ครั้ง


Example : T01 ทำวัตรเช้า - แปล (๒๗.๔๖)
  T02 อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ (๐๕.๒๕)
  T03 กายคตาสติ อาการ ๓๒ (๐๓.๓๐)
  T04 สัพพปัตติทานคาถา (๐๓.๑๕)
  T27 พระคาถาชินบัญชร (๐๔.๓๒)
  T28 บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
    ทำนองสรภัญญะ (๑๒.๓๑)

    เสียงอ่านประวัติหลวงพ่อชา สุภัทโท (22.4 MB.)

   ฝากความคิดเห็นมายังวัดมาบจันทร์ หรือผู้พัฒนาเว็บไซต์โดยตรง

*ข้อมูลที่ต้องการ

Powered by Fast Secure Contact Form - PHP

หน้าแรก | ประวัติพระอาจารย์อนันต์ | ประวัติมาบจันทร์ | สิ่งก่อสร้าง | พิธีกรรมและกิจกรรมของวัด | หนังสือธรรมะธรรมเทศนา | ที่อยู่และแผนที่
Copyright 2013 Watmarpjan, All Rights Reserved.
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม info@watmarpjan.org