เว็บไซต์นี้ จัดทำในนามศิษยานุศิษย์ของวัดมาบจันทร์ ซึ่งเป็นสาขาวัดหนองป่าพงที่ ๗๓ และจะมีอายุครบ ๓๐ ปี ในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๗ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ ในแนวทางการปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง ซึ่งเป็นผู้นำในการประพฤติปฏิบัติ ยึดมั่นในหลักข้อวัตรปฏิปทาที่สืบทอดมาจากหลวงปู่ชา เพื่อมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงฯ

    โครงการณ์เจดีย์วัดมาบจันทร์ Download รายละเอียดโครงการณ์เจดีย์วัดมาบจันทร์


  ภาพชุดที่ 3 พิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์วัดมาบจันทร์      วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๑๙ น. ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ที่ศูนย์กลางเจดีย์ โดยมีพระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ คณะพระสงฆ์จำนวน ๑๕๐ รูป และคณะศรัทธาญาติโยม จำนวนกว่า ๑,๕๐๐ คน
      งานพิธีฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ยังความปลาบปลื้มปีติใจให้กับญาติโยมที่ได้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก


  ภาพชุดที่ 2 พิธีหล่อตอหม้อเจดีย์วัดมาบจันทร์      เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันคล้ายวันมาฆะบูชา ทางวัดมาบจันทร์ได้จัดให้มี พิธีหล่อตอหม้อเจดีย์วัดมาบจันทร์ โดยมีท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน เป็นประธานในพิธี พิธีการได้เริ่มขึ้นโดย พระสงฆ์สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย จนกระทั่งในเวลา 10 นาฬิกา 19 นาที พระสงฆ์สวดชะยะปะริตตะคาถาพร้อมกับได้เริ่มทำการเทคอนกรีตหล่อตอหม้อเจดีย์ฯ พระอาจารย์อนันต์ฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และญาติโยมผู้ร่วมงานได้ทำการโปรยข้าวตอกดอกไม้ และรับพร
      ในช่วงกลางคืนจัดให้มีพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถฯ และได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชา ณ บริเวณก่อสร้างเจดีย์ฯ
      ทางวัดฯ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของผู้มีจิตศรัทธาที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญในครั้งนี้ฯ

  ภาพชุดที่ 1 พิธีตอกเสาเข็มเจดีย์วัดมาบจันทร์เป็นปฐมฤกษ์วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มีพิธีตอกเสาเข็มเจดีย์วัดมาบจันทร์เป็นปฐมฤกษ์ พิธีการอันศักสิทธิ์นี้ได้เริ่มขึ้น เมื่อเวลา 10 นาฬิกา โดยเหล่าพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดชะยะปะริตตะคาถา มีการประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ไปทั่วบริเวณ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เริ่มทำการตอกเสาเข็ม จนกระทั่งได้ระยะที่หัวของเสาเข็มพ้นจากพื้นพอสมควร พิธีการนี้นับเป็นนิมิตหมาย และเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดีของพุทธศาสนิกชน ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ขออนุโมทนากับพวกเราทุก ๆ ท่าน ฯ

    ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมาบจันทร์
คือในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๒๐.๐๐ น. นังสมาธิภาวนา
เวลา ๒๐.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๑๐.๐๐ น. รวมกันที่บริเวณอุโบสถ
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายผ้ากฐินสามัคคี แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
จึงเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐิน และตั้งจิตในการบำเพ็ญความดีในครังนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
หากท่านต้องการ Mp3 ชุด บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น เสียงชัดเจนมากกว่าที่ได้เผยแผ่ในเว็ปไซต์นี้ (ขนาดความถี่ 320 kb/s) หรือต้องการนำไปแจกเป็นธรรมบรรณาการ กรุณาติดต่อขอรับได้ที่วัดมาบจันทร์

ทางวัดได้เปิดโอกาสให้อุบาสกอุบาสิกาได้เข้ามาปฏิบัติธรรมทุกศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ของต้นเดือน โดยสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการและข้อปฏิบัติ สําหรับผู้ปฏิบัติธรรม และกรอกเอกสารแบบฟอร์มใบสมัคร ในรูปแบบของ .PDF หรือ .DOC ด้านล่างนี้
เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลลงในใบสมัครแล้วกรุณาส่งข้อมูลโดยการกรอกใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน โดยการพิมพ์ หรือแสกน หรือถ่ายรูป แล้วแนบไฟล์มาที่ info@watmarpjan.org ก่อนวันปฏิบัติธรรมจริง 7 วัน

   ดาวน์โหลด ระเบียบการและข้อปฏิบัติ สําหรับผู้ปฏิบัติธรรม

  ดาวน์โหลด เอกสารลงทะเบียนผู้เข้าพักปฏิบัติธรรม

กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำเดือนครั้งต่อไป จัดขึ้นเนื่องในวันทอดกฐินสามัคคีฯ คือช่วงวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม ปี 2557 นี้
ทางวัดมาบจันทร์ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสารดังรายการดังต่อไปนี้
         หมายเลขโทรศัพท์          เปลี่ยนเป็น 0-3802-6251
         หมายเลขโทรสาร (FAX.)    เปลี่ยนเป็น 0-3802-6252
ขอเชิญสมัครสมาชิก รับข่าวสารทางอีเมลล์ เพื่อรับทราบการปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์
     
      สมัครรับข่าวสาร  ยกเลิกรับข่าวสาร   

   New BOOKsพระสาวก

Download BK14-เลือกทางเดินของชีวิต (3.42 MB.) เปิด 438 ครั้ง

ข้อความตอนหนึ่งจากหนังสือ... " เราต้องพิจารณาว่าเราจะเลือกทางเดินชีวิตไปทางไหน ทางโลกนี้เรายังต้องพิจารณาเลย เราจะเดินทางไกล ทางนั้นทุรกันดารไหม ลำบากไหม ทางลำบาก การเดินทางก็ยาก อาหารระหว่างทางก็ไม่มี มีอันตรายจากสัตว์ทั้งหลาย จากขโมยโจร จากการเดินทาง จากอุบัติเหตุมากมาย เพราะมันจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้...แล้วทางเดินของชีวิตของเราล่ะ เราไม่เลือกเดินหรือ " นอกจากนี้ยังมีประเด็นถามตอบธรรมะ อาทิ "การนั่งกรรมฐานจะช่วยแก้กรรมได้หรือไม่ ?" ,"เป็นผู้หญิงจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างไร ?", "การเป็นพระสงฆ์ทำให้ภาวนาดีกว่าโยมอย่างไร ?"


พระสาวก

Download BK13-สิ่งอันเปิดเผยอยู่ (1.84 MB.) เปิด 277 ครั้ง
" เมื่อพวกเรายืน เดิน นั่ง นอน ฝึกฝนอบรมดูจิตดูใจของเราอย่างนี้ เราก็ใกล้จะได้เห็นธรรมะ เพราะธรรมะนี้ไม่ได้อยู่ไกล ธรรมะนี้เปิดเผยอยู่แล้ว รูปนี้ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าถ้าใจของเรานี้มีปัญญาเมื่อไร ก็จะเห็นเมื่อนั้น ไม่ใช่เราจะเห็นธรรมะที่ไหน เห็นที่ใจนี่เอง "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ

พระสาวก

Download BK12-ที่พักใจ (16.21 MB.) เปิด 280 ครั้ง
" ถ้าใจของเรามันพักอยู่ในสมาธิเป็นเรือนพักของใจบ้าง หลวงพ่อชาจึงถามว่า 'รู้จักที่พักของใจบ้างหรือยัง ?' ที่พักภายนอกก็ตึกรามบ้านช่องเป็นที่่พักภายนอก ที่พักใจ ก็คือ ความสงบเย็นเกิดจากสมาธินี้ เป็นที่พักที่อยู่ของใจ เราต้องขวนขวาย ต้องขวนขวย ต้องพยายามควบคุมใจของเรา ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมทั้งคำบริกรรมหายใจเข้า 'พุท' หายใจออก 'โธ' เดินก็เท้าขวา 'พุท' เท้าซ้าย 'โธ' อย่างนี้เป็นต้น "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ

พระสาวก

Download BK11-ทวนกระแสโลก (3.23 MB.) เปิด 238 ครั้ง
" ถ้าตราบใดมี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซึ่งเป็นกระแสโลกแล้ว จะพัดพาจิตใจของเรา ไม่รู้ว่าจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่ ไม่มีวันพ้นทุกข์ได้เลย เพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัย หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ เรียกว่า วัฏฏะ หรือสังสารวัฏฏ์ แต่ถ้าเรามาเดินมรรค เรียกว่า ทวนกระแสโลก ทวนกระแสของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็คือการที่เรามาให้ทาน มีศีล มาภาวนานี้แหละ เรากำลังทวนกระแสโลก เพื่อให้ถึงกระแสธรรม "
...จากข้อความตอนหนึ่งของหนังสือ
<< หนังสือทั้งหมด

   New CDs

  รวมธรรมเทศนา


S04 ชุด รวมธรรมเทศนา ชุดที่ 4 (362.5 MB.) ดาวน์โหลด 323 ครั้ง ** 

Example :
Y01 สร้างหลักประกันชีวิต ด้วยบารมีพระโสดาบัน (01-10-54)
  Y12 ท่องพุทโธเมื่อใด ก็มีศีลเมื่อนั้น (03-03-55)
  Y19 พ่อแม่เป็นพรหมของบุตร (12-08-55)
  Y20 หลุดพ้นจากกรงอวิชา (19-08-55)
  Y22 ดูจิตให้เป็น (26-08-55)
  Y27 สุขนิตย์นิรันดร์ (16-09-55)

S03 ชุด รวมธรรมเทศนา ชุดที่ 3 (365.8 MB.) ดาวน์โหลด 223 ครั้ง **

Example :
Y01 500420 ถาม-ตอบปัญหาพระและโยม (20-04-50)
  Y05 530724 ฤาจะสู้แสงสว่างแห่งปัญญา (24-07-53)
  Y07 530801 น้อมใจเข้าสู่ธรรมมะ (01-08-53)
  Y22 540507 ขันติธรรมของพระพุทธเจ้า (07-05-54)
  Y27 540708 ละกระแสโลก มุ่งสู่กระแสธรรม (08-07-54)
  Y28 540717 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (17-07-54)

   เทศน์โยม


Y27 ชุด มรณานุสสติและการปฏิบัติธรรม (203 MB.)
MP3 ชุดนี้เผยเพร่ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
Example :
T04 ถาม-ตอบปัญหาพระ-โยม อาจาริยะบูชาปี 50 (31-03-50)
  T08 พระพุทธเจ้ากับวันอาสาฬหบูชา (29-07-50)
  T11 โลกธรรม 8 แก่คณะผู้พิพากษาจาก กทม (28-08-50)
  T15 ตอบปัญหาคณะครูร.ร.วัดลุ่มฯ (29-11-50)
  T19 ปัญญาอบรมสมาธิและสมาธิอบรมปัญญา (30-12-50)
  T22 อบรมคณะครูร.ร.วัดลุ่มฯ (28-11-51)


Y26 ชุด ไม่เป็นอะไร และไม่มีอะไรให้เป็น (156 MB.)

Example :
T01 ไม่เป็นอะไร และไม่มีอะไรให้เป็น (29-03-56)
  T03 สักกายทิฏฐิ ด่านแรกของนักภาวนา(22-12-55)
  T08 แม้หลวงปู่ชาจากไป เทศน์ที่หนองป่าพง ปี2556 (16-01-56)
  T11 การเคารพคารวะในบุคคลที่มีคุณธรรม (10-2-56)
  T15 ความรอบรู้ทางอายตนะ (10-03-56)
  T23 เมื่อเห็นกายนี้ไม่งามใจยิ่งงาม (30-03-56)


Y25 ชุด ไม่มี ไม่เป็น เย็นสบาย (368.36 MB.) ดาวน์โหลด 194 ครั้ง **

Example :
T05 เรียนวิชาพุทธศาสตร์ (25-08-55)
  T12 ประโยชน์ทางโลก ประโยชน์ทางธรรม(14-09-55)
  T13 สร้างปัญญา (15-09-55)
  T21 เมตตาธรรมค้ำจุนโลก (12-10-55)
  T26 ความเข้าใจในทุกข์อริยสัจ (22-10-55)
  T35 ไม่มี ไม่เป็น เย็นสบาย (01-12-55)


Y24 ชุด พุทธชยันดี (266 MB.) ดาวน์โหลด 398 ครั้ง

Example : T24 ชัยชนะของพระพุทธเจ้า (พุทธชยันตี) (01-06-55)
T03 พิจารณาจิตไม่ได้ให้ย้อนกลับมาที่กาย
  T11 ท่องพุทโธเมื่อใด ก็มีศีลเมื่อนั้น (03-03-55)
  T17 สำเร็จได้ด้วยปัญญา (17-03-55)
  T19 การพิจารณาในสติปัฏฐานสูตร (28-03-55)
  T04 แรงพยาบาทกั้นพระนิพพพาน (01-02-55)

   เทศน์อบรมพระ

ละสุขทางโลก สู่สุขทางธรรม
 P06 ชุด อุบายใด...ทำให้จิตสงบได้ (241 MB.) ดาวน์โหลด 346 ครั้ง

Example : T01 อุบายใด...ทำให้จิตสงบได้ (20-09-54)
T02 การพิจารณากาย (04-04-54)
T03 สิ่งละอันพันละน้อย จากหลวงปู่ชา (21-02-55)
T08 รวมข้อวัตรปฏิบัติ ภิกษุและสามเณร ภาคภาษาไทย (11-02-55)
T13 ยึดหลักเอาไว้ข้อวัตรปฏิบัติ (01-01-54)
T27 พระคุณของหลวงปู่ชา เทศน์ที่หนองป่าพง (12-08-47)

   ขอนำเสนอรายการ MP3 ชุดพิเศษ ( Extra MP3 Albums )


  SPE-01 ชุด บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น (137.14 MB.)
 * ระบบเสียง VBR สูงสุดที่ 130 kb/s
ดาวน์โหลด 483 ครั้ง


Example : T01 ทำวัตรเช้า - แปล (๒๗.๔๖)
  T02 อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ (๐๕.๒๕)
  T03 กายคตาสติ อาการ ๓๒ (๐๓.๓๐)
  T04 สัพพปัตติทานคาถา (๐๓.๑๕)
  T27 พระคาถาชินบัญชร (๐๔.๓๒)
  T28 บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
    ทำนองสรภัญญะ (๑๒.๓๑)

    เสียงอ่านประวัติหลวงพ่อชา สุภัทโท (22.4 MB.)

   ฝากความคิดเห็นมายังวัดมาบจันทร์ หรือผู้พัฒนาเว็บไซต์โดยตรง

*ข้อมูลที่ต้องการ

Powered by Fast Secure Contact Form - PHP

หน้าแรก | ประวัติพระอาจารย์อนันต์ | ประวัติมาบจันทร์ | สิ่งก่อสร้าง | พิธีกรรมและกิจกรรมของวัด | หนังสือธรรมะธรรมเทศนา | ที่อยู่และแผนที่
Copyright 2013 Watmarpjan, All Rights Reserved.
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม info@watmarpjan.org